Menighetsrådets arbeid i Jar menighet


Hver menighet har hvert sitt menighetsråd. Menighetsrådet velges frem av menighetens medlemmer hvert 4 år i kirkevalget, alle medlemmer i soknet kan stille til valg. Kirkevalget gjennomføres samtidig som kommunevalg. Menighetsrådets oppgaver er å forvalte menighetens mål og retning på vegne av menighetens medlemmer. I Jar sitter det 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer i tillegg til kirkeforvalter og sokneprest. Rådet har møte ca. en gang i måneden, og referatene fra møtene er tilgjengelig på forespørsel. I tillegg arrangerer rådet årsmøte for menigheten.

Har du innspill til saker kan du sende dem til kirkeforvalter eller leder i menighetsrådet. Du kan også ta direkte kontakt med menighetenes utvalg om dette er enklere for å komme med innspill eller forslag.

Lovverk og hjemler

Fra 1. januar 2021 ble Kirkeloven av 1996 erstattet med Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven). I kapittel 3 i denne loven finner man bestemmelsene som gjelder Den norske kirke. Med hjemmel i denne loven fastsatte Kirkemøtet 2019 – Kirkeordningen for Den norske kirke. Dette dokumentet omhandler alle sider ved kirkens virksomhet fra læregrunnlag, beskrivelse av ansvar og oppgaver for kirkens organer, medlemskap og stemmerett m.m. Du finner mer om menighetsrådet i kapittel 3 i kirkeordningen.

Menighetsrådet har nå følgende medlemmer:

 • Jorulf Brøvig Silde, leder
 • Grethe Eugenie Hellstrøm Hoddevik, nestleder
 • Svein Einar Hedløy, fellesrådsrepresentant
 • Tore Husbyn, vara fellesrådsrepresentant
 • Anne Marie Syvertsen
 • Inger Elise Bergaust
   
 • Edvin Svela, 1. vara
 • Toril Tefre, 2. vara
 • Nicolas August Sanne, permisjon

Kontaktinfo:
Jorulf Brøvig Silde, leder, tlf. 95 72 01 16
Hanne Vibeke Winter-Hjelm, kirkeforvalter, hw488@kirken.no. Tlf.: 982 67 808