Samtale & Diakoni


Diakoni er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakoni er et av kirkens viktige satsningsområder.

Å se og møte vår nestes behov handler dypest sett om å være en troverdig kirke. Diakoni betyr 'tjeneste' og er noe alle kristne er kalt til å leve ut. I Jar menighet ledes det diakonale arbeidet av en diakon med spesiell diakonifaglig kompetanse, men alle ansatte og frivillige i Jar menighet deltar på ulike måter inn i menighetens diakonale virksomhet.

Diakoni i vår menighet tar utgangspunkt i spørsmålet "hva vil du jeg skal gjøre for deg?". Dette spørsmålet gjør seg gjeldende både for mennesker som kommer til kirken, og de kirken når ut til. Nedenfor finner du en oversikt over våre diakonale tjenester og satsninger, som kanskje kan være et svar på dette spørsmålet for nettopp deg. For sosiale møtepunkt i Jar menighet kan du finne en egen oversikt her. Du er alltid velkommen!

 


Diakonale samtaletilbud i Jar og felles for menighetene i Bærum/Oslo bispedømme

 


Menighetens øvrige diakonale arbeid